Autocamper afgifter

Autocampere er defineret som køretøjer

Autocampere som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse, og de afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. som personbiler med 105/150 pct. afgift.

Ved afgiftsberigtigelsen af campingbiler skal fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller kontrakt med henblik på beregning af en eventuel minimumsafgift.

Autocampere betegnes som køretøjer, der er konstrueret og indrettet med ophold samt beboelse, ligesom de afgiftsberigtiges efter § 4, dvs. på samme måde som personbiler med 105/150 pct. afgift.
Se afsnit E.A.8.1.4.2 “Personbiler og motorcykler”.

Se REGAL § 5a, stk. 2 om afgift for autocampere.

For køretøjer med en tilladt totalvægt på mindst 2 tons, som er indrettet med adgang til opredning af sovepladser til mindst 4 personer, kan der ses bort fra afgiftsberigtigelsen vedr. udgiften til beboelsesindretningen samt fortjeneste og moms. Afgiften skal for køretøjets samlede værdi eksklusive afgift mindst udgøre 0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten (minimumsafgift efter REGAL § 5a, stk. 2).

I praksis betyder det, at ved afgiftsberigtigelsen af autocampere (campingbiler) skal der fremlægges kopi af slutseddel, købsaftale eller andet for køb således beregning af en eventuel minimumsafgift kan foretages.

Der er  etableret en central anmeldelses- og godkendelsesordning (forhåndsgodkendelse) for en prisopdeling på selve bildelen, og på campingindretningen for disse køretøjer.
Ordningen gælder  fabriksnye og brugte autocampere.

Ved importør- eller forhandlervirksomheden skal der fremlægges dokumentation som f.eks:

  • Fabrikkens prisspecifikation  eller
  • en kalkulation som udgør bildelen, herunder med pris for en tilsvarende varebil/bilchassis. I nogle tilfælde kan en skønsmæssig prisopdeling godkendes i kalkulationen
  • der skal være oplysninger om den laveste pris, som autocamperen forventes atblive solgt til i Danmark dog eksklusiv registreringsafgift.

En godkendelse af prisopdelingen medføre, at autocamperen kan afgiftsberigtiges på dette grundlag såfremt, at køretøjet er blevet eller bliver solgt til den oplyste pris. For autocampere, der er godkendt til afgiftsberigtigelse med 60 pct. afgift, medføre godkendelsen, at afgiftssatsen på 60 pct. stadig skal anvendes, såfremt autocamperen sælges til højere pris end den oplyste pris. Afgiftssatsen på 60 pct. skal anvendes i den aktuelle opnåede pris til slutbruger (den samlet pris eksklusive registreringsafgift).

Man kalder det anmeldelses- og godkendelsesordningen, og den bliver administreret af Motorcenter Høje-Taastrup.

Køretøjer som er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 samt før den 25. april 2007

I en højesterets dom jf. SKM2014.728.HR, har de vist der er et behov for en nærmere præcissering af omfang af udstyr, som skal medtages i en autocamper (campingbil), der ved anmeldt registrering efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift samt første gang er blevet anmeldt til registrering før den 25. april 2007, til opfyldning af kravet vedrørende om den konstrueret og indrettet til ophold og beboelse.

Praksis og reglerne angående autocampere (campingbiler) er nærmere beskrevet i SKATs vejledninger fra 1999 og frem til den særligt lempelige registreringsafgift for campingbiler blev ophævet ved lov nr. 541 af 6. juni 2007.

Den beskrevne praksis i vejledningerne anvendes fortsat for campingbiler, som er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den daværende gældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk.1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 2007.

Betingelserne anvendes i praksis og anvendes  ved betegnelserne campingbiler og autocampere.

Følgende beskrivelse anvender betegnelsen campingbil for et køretøj, der er anmeldt til registrering efter reglerne om 60 pct. afgift i den daværende gældende bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 5a, stk. 1, og som første gang er anmeldt til registrering efter den 15. februar 1990 (indførsel af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 61 af 7. februar 1990) og før den 25. april 2007 (ophævelse af særlig lempelig registreringsafgift for campingbiler ved lov nr. 541 af 6. juni 2007).

Dette afsnit omfatter alle typer af campingbiler, herunder MPV- og SUV-campere, der er ombygget til campingbiler.

SKAT uddyber beskrivelsen af praksis vedrørende omfang af hvilket udstyr, der skal være i en campingbil for at den opfylder kravet om, at den er konstrueret og indrettet til opholde og beboelse.

Vedrørende sæder

Der må ikke være monteret flere sæder end det antal sæder bilen er godkendt til som campingbil. 

Vedrørende sovepladser

En autocamper (Campingbilen) skal være indrettet med sovepladser.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal campingbilen være indrettet med adgang til opredning af egentlige sovepladser for mindst 4 personer.

Campingbiler som er registreret første gang før 1. september 2000, skal der være mulighed for opredning af sovepladser til mindst 2 personer.

Sovepladserne må gerne  indgå i kombination med køretøjets opholds- og spiseplads.

Vedrørende køkkenarrangement med vand- og spildevandstank

Campingbilen skal være indrettet med køkkenarrangement som f.eks koge- og eller gasblus samt køkkenvask, der er tilsluttet vand- og spildevandstank.

Vand- og spildevandstank skal være med omfang, der svarer til campingbilens størrelse.

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal køkkenarrangementet være fastmonteret i campingbilen. Der undtagelsesvis godkendes, at køkkenarrangementet er indrettet således, at det (når mn kører) kan sammenklappes enten helt eller delvist.

Vedrørende  bord

For campingbiler, der er anmeldt til registrering første gang efter den 1. september 2000, skal der altid under kørsel være et bord (evt. aftageligt).

Efter anvisning skal bordet kunne fastmonteres i bilen ved hjælp af en roset eller lignende fastgørelsesanordning. Dette indebærer, at bordet og nødvendigt værktøj til at fastgøre bordet altid skal medbringes under kørslen.

Vedrørende passende loftshøjde.

Campingbilen skal have en tilstrækkelig loftshøjde til  opfyldelse af kravet om at være konstrueret og indrettet til ophold og beboelse. En tilstrækkelig loftshøjde kan medføre, at køretøjet f.eks skal have forhøjet tag eller evt. løftbart tag.

Lofthøjden er ikke opgivet som laveste  lofthøjde, dog skal  der være tilstrækkelig ståhøjde omkring køkken område, ligesom der i campingbilens opholds- og gangarealer skal der være en tilstrækkelig loftshøjde, der medføre man kan være  oprejst eller let foroverbøjet. Der er truffet afgørelse fra Motornævnet i en sag, at en loftshøjde på ca. 151 cm. ikke er tilstrækkelig.

Løftbart tag må ikke være fastgjort  f.eks svejst fast – Taget skal kunne  hæves/løftes.

Værktøj til brug for løftbart tag skal altid medbringes. Herudover  skal der medbringes samt kunne monteres teltdug til det løftbart tag.

Vedrørende ændringer i SKATs godkendelse som campingbil

SKATs godkendelse af en bil som campingbil herunder “Camperfortegnelsen” indeholder udover oplysninger om mærke, type og model også en beskrivelse af campingbilens indretning. Der skal således være oplysninger om hvormange siddepladser, sovepladser, køkkenmodulet, bord mv.

Ændringer kan forekomme, i forhold til den oprindelige fastgørelse og placering af et bordt i forhold til SKATs oprindelige godkendelse af campingbilen.

Hvad medføre det hvis udstyr ikke er med i campingbilen ved vurdering

For at campingbilen fortsat kan være indregistreret efter de daværende gældende regler om 60 pct. afgift, at

  • fastmonteret udstyr må ikke fjerness.
  • campingudstyr som er løst og er til brug af campingbilen skal altid medbringes i campingbilen under kørsel. Herunder også til etablering af sovepladser 
  •  
    • Udstyr til køkken brug, herunder bla. blus til madlavning, vandtank skal altid medbringes. 
  • Værktøj i nødvendigt omfang feks. hæve tage m.v..

Såfremt ovennævnte ikke efterleves kan en autocamper ( campingbil) ikke anses som konstrueret og indrettet som campingbil. Ejeren eller brugeren af bilen kan blive pålagt, at skulle betale registreringsafgift, hvor der er tale om en almindelig personbil. Registreringsafgiften beregnes ud fra hvad en sammenligende personbil kan sælges for.

Anvender man en campingbil som ikke efterlever betingelserne der gælder for den lempelige registreringsafgift på 60 pct., kan ejeren eller brugeren blive pålagt en bøde, dog kun hvis der er handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 4.

Kilde: SKAT

Link: Registreringsafgifsloven

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *